Politika privatnosti

Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti u svrhu obrade odštetnih zahteva i procenu rizika i šteta

Društvo za obradu odštetnih zahteva i procenu rizika i šteta „Saobraćajne nezgode -Bonus” d.o.o. Niš, sa registrovanim sedištem u Nišu, u ulici 7. juli 35, lokal 14, L3, PIB: 110166115, mat. br. 21309419 (u daljem tekstu: Rukovaoc), u svojstvu Rukovaoca podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) ovim putem pruža informacije o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Podaci o Rukovaocu podataka:
Društvo za obradu odštetnih zahteva i procenu rizika i šteta „Saobraćajne nezgode-Bonus” d.o.o. Niš
adresa: 7. juli 35, lokal 14, 18000 Niš
Tel: +381 18 209 005
E-mail: info@saobracajnenezgode.co.rs

Licu za zaštitu podataka o ličnosti, koje je Rukovaoc imenovao možete se obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeći način:
E-mail: info@saobracajnenezgode.co.rs
Pošta: “Saobraćajne nezgode-Bonus” d.o.o. Niš, 7. juli 35, lokal 14, 18000 Niš
Tel:+381 65 901 3279

Podaci o ličnosti prikupljaju se od oštećenog u svrhu ostvarivanja prava iz osiguranja, odnosno u postupku obrade odštetnih zahteva iz saobraćajne nezgode i procenu rizika i šteta.

U svrhu ostvarivanja prava iz osiguranja, Rukovaoc može prikupljati i obrađivati i posebne podatke o ličnosti na šta oštećeni daje svoj pristanak zaključenjem Ugovora o pružanju usluga sa Rukovaocem.

Pravni osnov prikupljanja i obrade posebnih podataka o ličnosti su: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Ugovor o pružanju usluga.

Primaoci podataka o ličnosti mogu biti državni organi i institucije koje po Zakonu ili po prirodi posla moraju imati pristup primljenim podacima, treća lica kojima Rukovaoc na osnovu Ugovora poverava određene poslove u vezi sa postupkom obrade odštetnog zahteva, kao i nadležno osiguranje, Udruženje osiguravača Srbije (Biro zelene karte i Garantni fond) i Ogranak Audatex Southeast Europe EOOD Beograd.

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup, ispravku, dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, kao i pravo na prenos podataka drugom Rukovaocu.

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo u svakom trenutku da opozove dati pristanak, uz saznanje da povlačenje pristanka može onemogućiti realizaciju obaveza Rukovaoca po osnovu Ugovora o pružanju usluga. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Sve podatke o ličnosti Rukovaoc čuva kao poslovnu tajnu i obrađuje primenom svih odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera zaštite. Prikupljeni podaci o ličnosti se obrađuju i čuvaju u skladu sa svrhom prikupljanja, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

U slučaju nedozvoljene odrade podataka, lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pritužbom i ima pravo na sudsku zaštitu.

Društvo za obradu odštetnih zahteva i procenu rizika i šteta
“Saobraćajne nezgode-Bonus” d.o.o.
ul. 7. juli 35, lokal 14, 18000 Niš
www.saobracajnenezgode.co.rs